Litteratur

Almqvists tryckta skrifter 1814–1867

1814
Försök till Hectors Lefnad (Stockholm, 1814) [SS 1]
1816 
Hvad är kärlek? En vigtig Fråga, till hvars utredande jag föranleddes genom några Reflexioner under mitt sista vistande i Stockholm (Stockholm, 1816) [SS II]
1817

Parjumouf. Saga Ifrån Nya Holland (Stockholm, 1817) [SS I]
1818
Grå Kappan, eller bedröflig och mycket angenäm Historia om den däjelige Prinsen Rosimandro, hvilken av en elak Trollqvinna blifvit på det ömkeligaste förvandlad; dock sluteligen genom ljufvlig älskog igen till sin rätta gestalt återställd (Nyköping, 1818) [SS I]
1820
Handlingar till upplysning i Manhemsförbundets historia (Stockholm, 1820) [SS II]
1821
Guldfogel i Paradis. Poesiens Legend. I Opoetisk Calender för Poetiskt Folk 1821: Vinterhäftet, s. 3–46 [SS I]
1821
Om Brottsliges behandling. I Hermes 1821:1, s. 19–61 [SS II]
1821
Om det nya Strids-sättets Idee. Några Grunddrag. I Hermes 1821:2, s. 55–75 [SS II]
1821
Om Enheten av Epism och Dramatism. En aning om den poetiska Fugan. I Hermes 1821:2 s. 179-210 [SS II]
1821
Om Manhemsförbundets föreslagna organisation (Stockholm, 1821) [SS II]
1822
Amorina. Den Förryckta Frökens Lefnadslopp och Sällsynta Bedrifter (Stockholm, 1822) [trycktes, men utkom aldrig emedan upplagan brann upp i en magasinsbrand] [SV 4, s. 1–296]
1822
Rosaura. Sagan om Behagets Vingar. I Opoetisk Calender för Poetiskt Folk 1822: Sommarhäftet, s. 1–50 [SS I]
1829
Allmänna Språklära ämnad att grundlägga och förbereda undervisningen i de särskildta språken uti den nya Elementar-Skolan i Stockholm (Stockholm, 1829)
1829
Svensk Rättstafnings-Lära (Stockholm, 1829)
1830
Linear-Teckning, ämnad att grundlägga och förbereda undervisningen uti Mathematik (Stockholm, 1830)
1830
Tabeller öfver svenska ordens böjningsformer (Stockholm, 1830)
1831
Hufvudräkningstabeller, utgörande Inledning till De fyra räknesätten (Stockholm 1831)
1831
Undersökningar om hufvudskillnaden emellan de gamles vitterhet och de nyares; samt om den frågan, huruvida en verklig ny konst i vår tid är å bane. I Svea. Tidskrift för vetenskap och konst 1831:14, s. 79–116 [SS II]
1832
Räknekonst för Begynnare eller Praktisk Aritmetik (Stockholm, 1832)
1832
Svensk Språklära Till Ungdomens Tjenst (Stockholm, 1832)
1833
Lärobok i Geometrien (Stockholm, 1833)
1833
Törnrosens Bok. Fria fantasier, hvilka, betraktade såsom ett helt, af Herr Hugo Löwenstjerna stundom kallades Törnrosens Bok, stundom En irrande Hind. Band I. Jagtslottet  [SV 5, s. 3–70] (Stockholm, 1833 [tr. 1832])
1833
Törnrosens Bok. Fria fantasier, hvilka, betraktade såsom ett helt, af Herr Hugo Löwenstjerna stundom kallades Törnrosens Bok, stundom En irrande Hind. Band II. Hermitaget. [SV 5, s. 73–218] Vargens Dotter [SV 5, s. 219–22] (Stockholm, 1833)
1833
Törnrosens Bok. Fria fantasier, hvilka, betraktade såsom ett helt, af Herr Hugo Löwenstjerna stundom kallades Törnrosens Bok, stundom En irrande Hind. Band III. Hinden [SV 5, s. 235–407] (Stockholm, 1833)
1833–34
Några drag. I Skandia. Tidskrift för vetenskap och konst 1833:1, s. 261–323 och 1834:3, s. 62–132 [SV 3 s.31-134]
1834
Törnrosens Bok. Fria fantasier, hvilka, betraktade såsom ett helt, af Herr Hugo Löwenstjerna stundom kallades Törnrosens Bok, stundom En irrande Hind. Band IV. Drottningens Juvelsmycke [SV 6, s. 3–293] (Stockholm, 1834)
1834
Törnrosens Bok. Fria fantasier, hvilka, betraktade såsom ett helt, af Herr Hugo Löwenstjerna stundom kallades Törnrosens Bok, stundom En irrande Hind. Band V. Ramido Marinesco [SV 7, s. 3–71] (Stockholm, 1834)
1835
Törnrosens Bok. Fria fantasier, hvilka, betraktade såsom ett helt, af Herr Hugo Löwenstjerna stundom kallades Törnrosens Bok, stundom En irrande Hind. Band VI. Baron Julius K*. [SV 7, s. 73–165] Om sättet att sluta stycken [SV 7, s. 167–185] (Stockholm, 1835)
1835
Törnrosens Bok. Fria fantasier, hvilka, betraktade såsom ett helt, af Herr Hugo Löwenstjerna stundom kallades Törnrosens Bok, stundom En irrande Hind. Band VII. Signora Luna. [SV 7, s. 187–351] Colombine [SV 7, s. 353–410] (Stockholm, 1835)
1836
Om det hela. I Skandia. Tidskrift för vetenskap och konst 1836:7, s. 33–84 [SV 3, s.135-178]
1837
Grekisk Språklära till Ungdomens tjänst vid högre och lägre Undervisningsverk (Stockholm, 1837)
1837
Theses (Uppsala 1837) [Diss.][SV 3, s.179-186]
1837
Ytterligare om Almqvists Grekiska Språklära [Bihang till Svenska Litteratur-Föreningens Tidning 1837] (Stockholm, 1837)
1838
De Vita et Scriptis Francisci Rabelæsi (Lund, 1838) [Diss.] [SV 3, s. 187-208]
1838
Det går an. En vecka. [SV 21: 19–107] Hvarför reser du? [SV 21: 109–117] (Stockholm, 1838) [utkom aldrig]
1838
Essai sur le caractère pricipal de la Poésie présomptive de l’Avenir (Lund, 1838) [Diss.] [SV 3, s.209-226]
1838
Praktisk Lärobok i Franska Språket (Stockholm, 1838)
1838
Törnrosens Bok. Fria fantasier eller Törnrosens Bok. Ny fortsättning. Band VIII. Återkomsten. [SV 8, s. 33–40] Araminta May. [SV 8, s. 41–92] Urnan [SV 8, s. 93–109] (Stockholm, 1838)
1838
Törnrosens Bok. Fria fantasier eller Törnrosens Bok. Ny fortsättning. Band IX. Kapellet. [SV 8, s. 111–153] Palatset [SV 8, s. 155–193] (Stockholm, 1838)
1838
Törnrosens Bok. Fria fantasier eller Törnrosens Bok. Ny fortsättning. Band X. Godolphin. [SV 8, s. 195-275] Svenska Fattigdomens Betydelse. [SV 8, s. 277–312] Skaldens natt. [SV 8, s. 313–317] (Stockholm, 1838)
1838
Törnrosens Bok. Fria fantasier eller Törnrosens Bok. Ny fortsättning. Band XI. Skällnora Qvarn. [SV 8, s. 319–381] Friherrinnan. [SV 8, s. 383–388] (Stockholm, 1838)
1839
Amorina, eller Historien om de Fyra (Jönköping, 1839) [SV 18]
1839
Arbetets ära. I Folkskrifter. Blandade ämnen: 1 (Uppsala, 1839) [SS XII]
1839
Det går an. En tafla ur lifvet (Stockholm, 1839)[SV 22]
1839
Grimstahamns Nybygge. I Folkskrifter. Blandade ämnen: 2 (Uppsala, 1839) [SS XII]
1839
Gustaf Wasa i Dalarne. I Folkskrifter. Berättelser ur Fäderneslandets Historia: 1 (Uppsala, 1839) [SS XII]
1839
Ryska Minnet i Norrköping eller Ryssarnes härjning i Sverige år 1719. I Folkskrifter. Blandade ämnen: 3 (Uppsala, 1839) [SS XII]
1839
Törnrosens Bok. Fria fantasier eller Törnrosens Bok. Band XII. Herr Hugos Akademi. [SV 9, s. 3–32] Hvad är penningen? [SV 9, s. 33–71] Poesi och Politik. [SV 9, s. 73–82] Om Folknöjen. [SV 9, s. 83–97] Storhetens Tillbedjan [SV 9, s. 99–102] (Stockholm, 1839)
1839
Törnrosens Bok. Imperial Octav Upplaga. [Del 1] Jagtslottet. Skönhetens tårar. Semiramis. Under hoppets träd. Ferrando Bruno. Månsången. Vargens dotter. Björninnan. Ifrån Leonard. Ormus och Ariman. Fader, o säg mig. Isidoros af Tadmor. Marjam. Nyniannes röst. Det doftar i skogen. Uppvaknandet. De sju sångerna under tälten. Om Helsans evangelium. Menniskans stöd. Melia. Svangrottan på Ipsara. Schems-el-Nihar. Arthurs jagt. De två chorerna. (Stockholm, 1839) [SS XIII]
1839–41
Meniskoslägtets Saga, eller Allmänna verldshistorien förenad med geografi. Häfte 1–6 (Stockholm, 1839–41) [SV 19]
1840
Amalia Hillner. Roman af Författaren till Törnrosens Bok (Stockholm, 1840) [SV 23]
1840
Ladugårds-Arrendet. I Folkskrifter. Blandade ämnen: 4 (Uppsala, 1840) [SS XII]
1840
Om Svenska Uppfostringsväsendet (Stockholm, 1840)[SV 16]
1840
Svensk språklära. Tredje upplagan, öfversedd och tillökad med samlingar öfver tio svenska landskapsdialekter (Stockholm, 1840)
1840
T
örnrosens Bok. Fria fantasier eller Törnrosens Bok. Band XIII. Målaren. [SV 9, s. 105–188] Prestens ställning [SV 9, s. 189–204] (Stockholm, 1840)
1841–42
Gabrièle Mimanso. Sista mordförsöket emot Konung Ludvig Filip i Frankrike, Hösten 1840. Roman af Författaren till Törnrosens Bok. (Stockholm, 1841–42) [SV 24]
1842–43
Tre fruar i Småland. Roman af Författaren till Törnrosens Bok. Vol I–III (Jönköping, 1842–43) [SV 25]
1842, 1844
Ordbok öfver Svenska Språket i dess närvarande skick. Del 1. Häfte 1–2 (A–Brand) (Örebro, 1842, 1844)[SV 17]
1843
Själarnes ängel. I Nordstjernan, Witterhetsstycken och Poëmer (Stockholm 1843), s. 43–62 [SS XXIX]
1844–45
C.J.L. Almqvist. Monografi. Samlad och utgifven för att lätta öfversigten och bedömandet af vissa af tidens frågor. (Jönköping, 1844–45) [SV 26]
1845
De dödas Sagor. Med ett föregående Bref om den skandinaviska Nordens betydelse för Europas Fornhistoria (Jönköping, 1845)
1845
”Gammaldags-Verser. Till min syster (Otryckt)”. I Svenska skalde-stycken för ungdom. Samlade och utgivna af W.[=Wendela Hebbe] (Stockholm 1845), s. 118–119
1845
Smaragd-bruden. Följderna af ett rikt nordiskt arf (Originalbibliothek i den sköna litteraturen. Häfte 12–17/18) (Norrköping, 1845) [SV 27]
1846
Herr Laurits Björnram och Lilla Karin. Nouvellette. I På Divans-Bordet, romantiska skildringar (Stockholm 1846), s. 1–36 [SS XXIX]
1846
Om Skandinavismens Utförbarhet. Föredrag, hållet i det Skandinaviska Sällskapet den 4 Februari 1846 (Köpenhamn, 1846)
1846
”Skandinavisk ynglingasång”. I Det Skandinaviske Selskabs Visebog (Köpenhamn, [u.å.])
1847
Det europeiska missnöjets grunder [utgåvan ofullbordad, utkom aldrig]
1847
Herrarne på Ekolsund. Roman från medlet af förra århundradet. (Nya svenska parnassen. Bibliotek för Sveriges romanlitteratur, No. IV. Häfte 28/29–40) (Stockholm, 1847) [SV 30 o. 31]
1847
Syster och bror, en af Stockholms hemligheter. Romantiserad berättelse. (Originalbibliothek i den sköna litteraturen. Häfte 7–10) (Norrköping, 1847) [SV 29]
1847–48
Fria fantasier för piano-forte. Häfte 1–11 (Stockholm, 1847–48)
1849
Törnrosens Bok. Imperial Octav Upplaga. Andra delen. Songes. Lifvets hjelp. Gienera. Mythoipoesis. Minnesfest den 1 april. Sviavigamal. Håtuna saga. Sigtuna saga. Valtuna saga. Odensala saga. Den sansade kritiken (Stockholm, 1849) [SS II:1, II:2]
1850
Törnrosens Bok. Imperial Octav Upplaga. Tredje delen. Europeiska missnöjets grunder. [SV 14, s. 5–119] Hvarför reser du? [SV 14, s. 121–133] Det går an. [SV 14, s. 135–238] Murnis. Silkesharen på Hagalund. Purpurgreven (Stockholm, 1850)
1851
Törnrosens Bok. Fria Fantasier eller Törnrosens Bok. Ny Fortsättning. Band XIV. Den sansade kritiken (Stockholm, 1851 [tr. 1842]) [SV 9, s. 207–319]
1854
Kongeriget Sverrigs Regenter fra Margaretha til Oscar den Første. Biographierne af Rector Almqvist. (Köpenhamn, 1854)
1867
Anekdoter såsom bidrag till Guldmakeriets Historia. Manuskriptet författadt i S:t Louis, Missouri i Norra Amerika, men sedermera aflemnadt till Törnrosens Bok (Stockholm, 1867)

Senare utgåvor

Av större utgåvor märks

Valda Skrifter 1-5, 1874-78, utgivna av Albert Lysander. Utgåvan består av fyra volymer Valda skrifter och en volym Strödda skrifter

Valda skrifter i tolv delar, 1902-06. Ruben G:son Berg gav ut två serier: Törnrosens Bok i sex delar och Valda romaner i sex.

Samlade Skrifter [SS] 1921-38. Bonniers gav ut en till fullständighet syftande serie, Samlade Skrifter, under redaktion av Fredrik Böök och med Olle Holmberg, Algot Werin, Josua Mjöberg och Emil Olsson som delredaktörer. Den skulle omfatta i 32 volymer men planerna ändrades och totalt utkom blott 21 delar.

Norstedts gav 1977-80 ut nio volymer i redaktion av Bertil Romberg.

Samlade Verk [SV]. Sedan 1993 utger Vitterhetssamfundet i samarbete med Almqvistsällskapet en fullständig utgåva, Samlade Verk. Huvudredaktör för Samlade Verk är Johan Svedjedal med Lars Burman och Petra Söderlund som biträdande huvudredaktörer. Fram till 2005 var Bertil Romberg huvudredaktör med Svedjedal och Burman som biträdande. Delredaktörer, vilka står för textetablering, kommentarer och ordförklaringar, anges för varje del.

Vid sidan av de större utgåvorna har viktiga nytryck eller förstagångstryck gjorts i mindre utgåvor:

1956 Dikter i landsflykt. 65 dikter ur Sesemana jämte en inledning om Almqvistkatastrofen av Erik Gamby

1959 Om poesi i sak till åtskillnad ifrån poesi i blott i ord. Utgiven av Erik Gamby

1960 Murnis eller De dödas sagor (skriven omkr. 1819). Utgiven av Erik Gamby

1961 Hvad är en tourist.16 brev och korrespondenser från en utrikes resa (från utrikesresan 1840-41) med inledning och kommentarer utgivna av Kurt Aspelin

1961 Tyskiaden (skriven omkring 1865-66). Utgiven av Bokgillet

1966 Källans Dame. Utkast och fragment med inledning och kommentar utgivna av Kurt Aspelin. [Ingående texter: Charade till B** / Hvi gråter du? / Händelsen i en Lund / Källans Dame / La Vignarola / Den Fågelfrie / Gripsholms Slott / Tiggargossen från Sollentuna / Abraham Didrikssons Äfventyr / Aunistuna / Arvingarna / Det vissa är – Gud / Evighetens och Skönhetens Herre / Bref. Till* / Om Guds Tjenst / Om Geijer / PM för planerade arbeten / Om Skytherna / Om Olof Rudbeck]

1968 Brev 1803-1866. Ett urval med inledning och kommentarer av Bertil Romberg. Varje artikel inleds med ett kommenterande referat. [69 brev]

1972 Armodets son. Dikter från landsflykten i urval av Folke Isaksson. [34 dikter ur Sesemana]

1972 ”Det går en åska genom tidevarvet.” Pamfletter och polemik. Urval av Folke Isaksson  [Ingående texter (några rubriker är utgivarens egna]: ”Jag kommer länge att vara i grunden Okänd” (Almqvist om sig själv / Poesi och politik i förhållande till varandra / Inledningen till Det går an / Om folknöjen betraktade ur politisk synpunkt / Om ett rätt familjeliv / Om poesi i sak / ur Europeiska missnöjets grunder / Den allvarsamma sidan / Qvincy Parriot / Recensionsutskottet uti herr Hugos akademi / om prästerskapet / Striden emellan det gamla och det unga  / Slaveri i England / Svenska riksdagens ombildning eller Representationsfrågan / Den stora statsvälvningens orsaker / Politiska betraktelser / Den stora läxan]

1983 Sesemana. Utgiven av Per Mårtenson (dikter ur landsflykten; här hela avsnittet Sesemana, ur vilken tidigare utgivare gjort urval)

1989 Journalistik. 1-2. Urval, inledning och kommentarer av Bertil Romberg. Band I, artikel 1-75 från 1839-45, band II, artikel 76-150 från 1846-1851. Varje artikel inleds med ett kommenterande referat.

2006 1. Otryckta verk 1806-1817 [Homo & Lapis sunt Eaedam Res / Det tyranniska modet / Ulysses hos Polyphem / Oscar och Eglantine / Sommarsystrarna / Bref till C*S*. 1810 (då Surprisen sändes) / Till A*M*S*. På MargaretaDagen / Till A*C*A*. På Catarinadagen / Tankar. På min egen Namnsdag / Myrorne / Till C*O*S*. Skål på Cristiandagen / Fabel / Till min dotter Jeannette / Äkta kärlek / Till S*A’, I anledning af Hennes förlofning / Flickornas Afsked. Till S*A* vid hennes förlofning / Charade om Hr. L* / Nyårsönskan till Ryttm. H:* liggande omkring en Julklapp / Charade till fru M* / Impromptu. Till D*A* / Ifrån lilla Sophie till sin Mamma / Till F*P*. Offer af Hennes vänner i anledning af hennes Forlofning / Epigrammer, öfver några blommor / Till Sophie d. 15 Maj / Törnrosens Ursprung. Till J*L.** i anledning af ett förlorat Vad – / Bref till Louise / Till Louise d. 25 Aug. / Den 25 Aug. 1825. Dedication till Fr. C*H* / Ode öfver Vänskapen. Till Louise S** / Inledande dikt i gästbok i Fagerviks Park / Min Dröm / Till en Fru S* / Fagerviks Ursprung / Företal till Catalog öfver Fagerviks bibliothek / Dalmina / Om Poësiens närvarande tillstånd i Sverige / Handlingar rörande Manhems Förbundet / Tal, hållet på Manhems Förbudnets Högtidsdag, d. 12 maj 1816 / Epigramme d. 21 Jul. 1816 / Ringer / Bihang till Harald Eystensons Saga / Näktergalen och Dufvan / Två tal i Pro Fide et Caritate / Bilaga: Anteckningar Öfver en Resa ifrån Stockholm till Finland]. Texten redigerad och kommenterad av Petra Söderlund [SV III:1]

2010 Karmola. Texten, som troligen är skriven 1817, är redigerad och kommenterad av Petra Söderlund [SV III:2]

2013 Om Svenska Rim. Bok 1-5. Texten, som skrevs i landsflykten 1851-66, är redigerad och kommenterad av Per Mårtenson i samarbete med Barbro Ståhle Sjönell och Petra Söderlund [SV III:7]