Stadgar och styrelsen

ALMQVISTSÄLLSKAPETS STADGAR
ändrades senast 2016

ÅRSMÖTE

Föredragningslista

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av mötets stadgeenliga utlysande
 3. Val av mötesordförande och mötessekreterare
 4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare att jämte ordföranden justera protokollet
 5. Verksamhetsberättelse
 6. Ekonomisk berättelse
 7. Revisionsberättelse
 8. Beslut om ansvarsfrihet
 9. Beslut om disposition av överskott eller täckande av underskott från föregående verksamhetsår
 10. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår
 11. Val av ordförande för nästkommande verksamhetsår
 12. Val av styrelseledamöter utöver ordföranden för nästkommande verksamhetsår
 13. Val av två revisorer och två suppleanter för dessa
 14. Val av valberedning bestående av tre ledamöter.
 15. Val av hedersledamot
 16. Övriga ärenden
 17. Mötets avslutande

Ordförande, Eva Bonnier.

På årsmötet den 18 november 2015 valdes bokförläggare Eva Bonnier till ordförande i Almqvist-sällskapet. Eva började sin bana som barnboksredaktör på Bonniers Juniorförlag, och efter 15 år startade hon Bokförlaget Eva Bonnier som specialiserade sig på kvinnliga författare och introdu-cerade i Sverige förbisedda författare som Janet Frame. Förlaget var så framgångsrikt att hon redan efter två år erbjöds att börja på Albert Bonniers Förlag, där hon 1990 blev förlagschef. 2007 avgick Eva som förlagschef och återgick till att vara förläggare på heltid. Hon är dessutom ordförande i Internationella Bokförläggareföreningen och vice ordförande i Svenska Bokförläggare-föreningen.

Styrelse
Ordförande: Eva Bonnier, bokförläggare
Vice ordförande: Cecilia Sidenbladh, dramatiker, fil dr på Almqvist
Sekreterare: Olof Holm, fil.mag.Eva Bonnier, ordf
Skattmästare: Vanja Edwinson, tidigare kommunalråd Upplands Väsby
Klubbmästare: Topsy Bondeson, tidigare antikvarie
Kerstin Brunnberg, journalist, f.d. ordf. Kulturrådet och utredare ArkDes
Anita Persson
Ture Rangström, f.d konstnärlig ledare Strindbergs Intima teater, dramatiker
Petra Söderlund, docent i litteraturvetenskap, huvudredaktör för Almqvists Samlade Verk

Revisorer
Kristian Gustavson
Göran Wessberg

Revisorssuppleant
Lennart Lübeck

Valberedning
Kerstin Brunnberg
Mats Hellström
Åsa Kling

Almqvistsällskapets hedersledamöter
Solveig Faringer, Lennart Hedwall, Irene Lindh och Johan Svedjedal.

Styrelseledamöter från 1982:
Topsy Bondeson , antikvarie, 1982 -, skattmästare 1982 – 83, 1989 – 2015, klubbmästare 1982 –
Lennart Hedvall, tonsättare, 1982 – 90, 1992 – 2004
Olle Hjern, pastor, 1982 – 2001, vice ordförande 1982 – 2001
Olof Holm , fil.mag. 1982 -, sekreterare 1982 –
Claes Hoogland, redaktör, 1982 – †86
Folke Isaksson , författare, 1982 – 2000
Marianne Linder , översättare, 1982 – 92
Egon Lindholm, metallarbetare, 1982 – †83
Lars Lönnroth , professor, 1982 – 86
Lars Melin , docent, 1982 – 83
Gun Ursing , bibliotekarie, 1982 – 99
Karin Westman Berg, professor, 1982 – 89, ordförande 1982 – 83
Marianne Lindström , redaktör, 1983 – 95, skattmästare 1983 – 89
Per A Sjögren, förläggare, 1983 – †96, ordförande 1983 – 96
Bertil Romberg , docent, 1986 – 2003
Johan Svedjedal , professor, 1986 – 2001
Bert Edström , fil.dr., 1989 – 92
Cecilia Sidenbladh , författare, 1990 -, vice ordförande 2002 –
Britt Wilson Lohse , lektor, 1992 – 2006
Roland Lysell , professor, 1995 – 2011
Lars Burman , docent, 1998 – 2002, ordförande 1998 – 2001, vice ordförande 2001 – 2002
Monica Lauritzen , redaktör, 1999 – 2005
Ingrid Elam , redaktör, 2000 – 03
Mats Hellström , landshövding, 2001 – 17, ordförande 2001 – 12
Göran Gunér , regissör, 2001 – †2015
Petra Söderlund , fil.dr., 2002 –
Ulla Nordin , fil.dr., 2003 – 15
Ulf Hellners , bankdirektör, 2003 – 08
Anders Burman , fil.dr. 2004 – 10
Jon Viklund , fil.dr. 2005 – 17
Ulrika Knutsson, redaktör, 2006 – 07
Kristina Lilliehöök , producent, 2007 – 14
Kerstin Brunnberg , radiochef, 2008 -, ordförande 2012 -14
Vanja Edwinson, kommunalråd, 2010 – , skattmästare 2015 –
Ture Rangström, teaterchef, 2011 –
Eva Bonnier, förläggare, ordförande 2015 –
Mats Persson, tonsättare och pianist, 2017 –