Samlade Verk

Almqvists Samlade Verk initierades av Almqvistsällskapet och utges av Svenska Vitterhetssamfundet, med Petra Söderlund som huvudredaktör och Johan Svedjedal som biträdande huvudredaktör; för varje del ansvarar olika utgivare. Av planerade över 60 titlar har nedanstående utkommit. De beställs från vitterhet@gmail.com till de förmånliga priser som bara gäller för deras egna och Almqvistsällskapets medlemmar, som regel under 100 kronor.

2. Tryckta verk 1814-1822 [Försök till Hector Lefnad / Hvad är Kärlek? / Parjumouf / Grå Kappan / Handlingar till Upplysning i Manhemsförbundets Historia / Frågor af åtskilligt Innehåll / Om Manhemsförbundets föreslagna Organisation. Recension af Omdömena deröfver. Adress till Allmänheten / Om Brottsliges Behandling / Om det nya Strids-Sättets Idee / Om enheten av Epism och Dramatism / Guldfogel i Paradis / Rosaura] Red Paula Henriksson. 2017, 385 s., 85:-

3. Estetiska, filosofiska och akademiska avhandlingar 1831-1838 [Undersökning om hufvudskillnaden emellan de gamles vitterhet och de nyares (1835) / Några drag (1833-1834) / Om det hela (1836) / Theses (1837) / De vita et scriptis Francisci Rabelæsi (1838) / Essai sur le caractère principal de la poésie presomptive de l’avenir (1838)] Utg. Jon Viklund. 2011, 453 s., 100:-

4. Amorina (1822) Utg. Bertil Romberg. 2002, 327 s., 60:-

5. Törnrosens Bok. Duodesupplagan. Band I-III [Jagtslottet / Hermitaget / Wargens Dotter / Hinden] Utg. Olof Holm och Petra Söderlund. 2003. 499 s., 90:

6. Törnrosens Bok. Duodesupplagan. Band IV [Drottningens Juvelsmycke] Utg. Lars Burman. 2002, 347 s., 60:-

7. Törnrosens Bok. Duodesupplagan. Band V-VII [Ramido Marinesco (1834) / Baron Julius K* / Dialog om Sättet att sluta Stycken (1835) / Signora Luna / Colombine (1835)] Utg. Bertil Romberg. 1998, 436 s., 80:-

8. Törnrosens Bok. Duodesupplagan. Band VIII-XI [Återkomsten / Urnan (1838) / Kapellet / Palatset (1838) / Godolphin / Svenska fattigdomens betydelse / Skaldens natt (1838) / Skällnora Qvarn / Friherrinnan (1838)] Utg. Bertil Romberg. 1996, 430 s., 80:-

9. Törnrosens Bok. Duodesupplagan. Band XII-XIV [Herr Hugos Akademi / Hvad är Penningen? / Poesi och Politik / Om folknöjen / Storhetens Tillbedjan (1839) / Målaren / Prestens Ställning (1840) / Den Sansade Kritiken (1851)] Utg. Bertil Romberg. 1997, 365 s., 75:-

14. Törnrosens Bok. Imperialoktavupplagan. Band III:1. [Europeiska missnöjets grunder. Hvarför reser du? (1850) Det går an (1850)] Utg. Bertil Romberg. 2005, 317 s, 70:-

16. Om Svenska Uppfostringsväsendet. Utg. Lars Burman. 2007, 210 s., 55:-

17. Ordbok öfver svenska språket i dess närvarande skick. Utg. Sven-Göran Malmgren. 2013, 562 s., 110:-.

18. Amorina eller Historien om de Fyra (1839). Utg. Bertil Romberg. 2000, 547 s., 95:-

19. Menniskoslägtets Saga. Utg. Jon Viklund. 2002, 534 s., 95:-

21. Det går an (1838) / Hvarför reser du (1838). Utg. Johan Svedjedal. 1993, 173 s., 50:-

22. Det går an (1839) Utg. Johan Svedjedal. 2011, 122 s., häftad, 40:-

23. Amalia Hillner. Roman af Författaren till Törnrosens bok. Utg. Lars Burman. 1995, 363 s., 60:-

24. Gabrièle Mimanso. Utg. Dag Hedman. 2012, 520 s., 100:-

25. Tre fruar i Småland. Roman af författaren till Törnrosens Bok. Utg. Lars Burman. 1998, 545 s., 105:-

26. C.J.L. Almqvist. Monografi, samlad och utgifven för att lätta öfversigten och bedömandet af vissa bland tidens frågor. Utg. Bertil Romberg. 1995, 628 s., 100:-

27. Smaragdbruden. Följderna af ett rikt nordiskt arf. Utg. Bertil Romberg. 2001. 426 s, 75:-

29. Syster och bror. En af Stockholms hemligheter. Utg. Lars Burman. 1999, 246 s., 60:-

30-31. Herrarne på Ekolsund. Del 1-3. [SV30 del 1 och 2, SV31 del 3]. Utg. Anders Öhman. 1997, 564+353 s., 110:- respektive 70:-

Serie III: Otryckta Verk

1. Otryckta verk 1806-1817 [Homo & Lapis sunt Eaedam Res / Det tyranniska modet / Ulysses hos Polyphem / Oscar och Eglantine / Sommarsystrarna / Bref till C*S*. 1810 (då Surprisen sändes) / Till A*M*S*. På MargaretaDagen / Till A*C*A*. På Catarinadagen / Tankar. På min egen Namnsdag / Myrorne / Till C*O*S*. Skål på Cristiandagen / Fabel / Till min dotter Jeannette / Äkta kärlek / Till S*A’, I anledning af Hennes förlofning / Flickornas Afsked. Till S*A* vid hennes förlofning / Charade om Hr. L* / Nyårsönskan till Ryttm. H:* liggande omkring en Julklapp / Charade till fru M* / Impromptu. Till D*A* / Ifrån lilla Sophie till sin Mamma / Till F*P*. Offer af Hennes vänner i anledning af hennes Forlofning / Epigrammer, öfver några blommor / Till Sophie d. 15 Maj / Törnrosens Ursprung. Till J*L.** i anledning af ett förlorat Vad – / Bref till Louise / Till Louise d. 25 Aug. / Den 25 Aug. 1825. Dedication till Fr. C*H* / Ode öfver Vänskapen. Till Louise S** / Inledande dikt i gästbok i Fagerviks Park / Min Dröm / Till en Fru S* / Fagerviks Ursprung / Företal till Catalog öfver Fagerviks bibliothek / Dalmina / Om Poësiens närvarande tillstånd i Sverige / Handlingar rörande Manhems Förbundet / Tal, hållet på Manhems Förbudnets Högtidsdag, d. 12 maj 1816 / Epigramme d. 21 Jul. 1816 / Ringer / Bihang till Harald Eystensons Saga / Näktergalen och Dufvan / Två tal i Pro Fide et Caritate / Bilaga: Anteckningar Öfver en Resa ifrån Stockholm till Finland] Utg. Petra Söderlund. 2006, 337 s., 75:-

2. Karmola. Utg. Petra Söderlund. 2010, 253 s., 60:-

3. Murnis. Utg. Petra Söderlund. 2018, 140 s.

7. Om Svenska Rim. Bok 1-5. Utg. Per Mårtenson i samarbete med Barbro Ståhle-Sjönell, Petra Söderlund och Ilaria Tedde m.fl. 2013, 446 s., 90:-