VARMT VÄLKOMMEN TILL ALMQVISTSÄLLSKAPET
OCH TILL DESS HEMSIDA!

Almqvistsällskapet är sedan över ett kvartssekel samlingspunkten för alla som intresserar sig för Carl Jonas Love Almqvists liv och verk. Han är en av Sveriges mest banbrytande författare.

Bli medlem i Almqvistsällskapet! Det kostar 200 kr. per år (300 kr. för par). Medlemsavgiften betalas till postgiro 380649-4. Glöm inte att ange ditt namn, adress och emailadress vid inbetalningen! Läs mera om medlemskap under fliken Sällskapet/Bli medlem.

Som medlem får du information om vad som händer på Almqvistfronten. Du kan köpa Almqvistlitteratur billigare, vilket snart betalar för medlemsskapet, och Du får Sällskapets tidskrift Almqvistiana med mycket intressant att läsa.

En ny artikel om Almqvist i Paris har lagts in under fliken Almqvists Liv.

ÅRSMÖTE

Den 29 november 2018  klockan 18:00 har Almqvistsällskapet årsmöte i det s.k. ”Stallet” på Kaplansbacken 4B på Kungsholmen, invid Kungsholmens kyrka, gatan som går upp från Hantverkarbacken eller från Bolinders plan. Man går in genom en portgång till gården där ”Stallet” ligger.

Föredragningslista

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av mötets stadgeenliga utlysande
 3. Val av mötesordförande och mötessekreterare
 4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare att jämte ordföranden justera protokollet
 5. Verksamhetsberättelse
 6. Ekonomisk berättelse
 7. Revisionsberättelse
 8. Beslut om ansvarsfrihet
 9. Beslut om disposition av överskott eller täckande av underskott från föregående verksamhetsår
 10. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår
 11. Val av ordförande för nästkommande verksamhetsår
 12. Val av styrelseledamöter utöver ordföranden för nästkommande verksamhetsår
 13. Val av två revisorer och två suppleanter för dessa
 14. Val av valberedning bestående av tre ledamöter.
 15. Val av hedersledamot
 16. Övriga ärenden
 17. Mötets avslutande

Efter årsmötet:

Solveig Faringer: Almqvist – en hungrig författare?

Solveig Faringer, kåserar kring Almqvists landsflykt och ett tema i hans landsflyktspoesi, så vanligt förekommande att rubrikens fråga måste ställas.

Solveig Faringer är författare, skådespelare och sångare, och Hedersledamot av Almqvistsällskapet.

Middag i gammal stil

Klubbmästare Topsy Bondeson serverar en tvårättersmiddag, 150 kronor för huvudrätt och efterrätt (betala på plats), därutöver vin till självkostnadspris. Anmälan görs till klubbmästare Topsy Bondeson, Åsögatan 56, 118 29 Stockholm, 070 627 4879, 08-84 84 06 eller, topsybondeson@hotmail.com senast den 24 november

ALMQVISTIANA

Den nye redaktören Jonas Ellerström ger i det senaste numret av Almqvistiana några nya  aspekter på Almqvists författarskap och en redogörelse för vad som tilldragit sig under det gångna jubileumsåret. Som medlem får du det per post. Läs det!

Almqvist1Om du som medlem inte fått dig numret tillsänt, ta kontakt med Olof Holm, Terapivägen 16 E, 141 56 Huddinge, meddelande@almqvistsallskapet.se.

Du kan också läsa de senaste numren av Almqvistiana  som pdf-fil  under fliken Almqvistiana